Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Задаци Саветника

Саветник за безбедност у транспорту опасоног терета у друмском, железничком и водном саобраћају је посебно стручно оспособљена особа која код (за) Учесника у транспорту опасног терета обавља послове у обиму који је утврђен техничким прописима у прилозима европских споразума за транспорт опасног терета - ADR/RID/ADN и законом о транспорту опаснсог терета.

У наставку је извод из Одељка 1.8.3 ADR који се односи на Саветника за безбедност у транспорту опасног терета, који је исти и у RID и ADN:

„Свако предузеће, чија је делатност везана за транспорт опасног терета у друмском саобраћају или с тим у вези паковање, утовар, пуњење или истовар, мора да именује једног или више Саветника за безбедност у транспорту опасног терета, чији се задатак састоји у томе, да помогне у спречавању ризика, који произилазе из таквих активности, по лица, имовину и животну средину.

Надлежни органи Уговорне Стране могу да предвиде, да се ови захтеви не примењују на предузећа:

(a) чије је делатност везана за оне количине опасног терета по транспортној јединици које су мање од вредности утврђених у 1.1.3.6, и 1.7.1.4, као и у Поглављима 3.3, 3.4 и 3.5; или

(b) чија главна или споредна делатност није транспорт опасног терета или са тим транспортом повезан утовар или истовар, већ само повремено обављање унутрашњег транспорта опасног терета или са тим повезаног утовара и истовара, уколико то представља врло малу опасност по загађење животне средине.

Главни задатак Саветника за безбедност везано за одговорност руководиоца предузећа, је да за делатност предузећа проналази одговарајућа средства, начине и одговарајуће мере за примену важећих одредби, под оптималним условима безбедности, ради олакшаног спровођења делатности.

Задаци саветника у односу на делатност предузећа су нарочито:

- праћење примене прописа који се односе на транспорт опасног терета;

- саветовање у активностима предузећа везаним са транспорт опасног терета;

- израда Годишњег извештаја за руководство предузећа или евентуално за локалне органе власти о активностима предузећа у вези са транспортом опасног терета. Годишњи извештаји се морају чувати пет година и на захтев се достављају појединим државним органима.

Осим тога, у задатке Саветника за безбедност спада, праћење следећих поступака, односно метода везаних за односне активности предузећа:

- поступци, којима се обезбеђује примена захтева за идентификацију опасног терета који се транспортује;

- методе предузећа, којима се при куповини транспортних средстава уважавају посебни захтеви везано за опасне терете, који се транспортују;

- поступци, којима се испитује опрема који се користе за транспорт опасног терета или за утовар или истовар;

- одговарајућа стручна оспособљавања радника предузећа, укључујући и измене прописа, и чување докумената о стручном оспособљавању;

- спровођење одговарајућих хитних мера при евентуалним несрећама или незгодама, које под одређеним околностима могу да угрозе безбедност у току транспорта опасног терета, или у току утовара или истовара;

- поступци на утврђивању узрока и, уколико је потребно и испостављање извештаја о несрећама, незгодама или тешким преступима, који су утврђени у току транспорта опасног терета или у току утовара или истовара;

- увођење одговарајућих мера, које треба да спрече поновну појаву несрећа, незгода или тешких преступа;

- уважавање правних прописа и посебних захтева транспорта опасног терета приликом избора и коришћења подизвођача или трећих лица;

- провера, да ли лица која су укључена у транспорт опасног терета, или утовар или истовар опасног терета, располажу детаљним објашњењима и упутствима за рад;

- увођење мера које се односе на подизања свести о могућим ризицима који се јављају приликом транспорта, утовара и истовара опасног терета;

- увођење мера провере постојања пратећих докумената и безбедносне опреме у транспортним средствима, као и усаглашеност ових докумената и опреме са прописима;

- увођење поступка за проверу примене прописа за утовар и истовар;

- постојање плана безбедности према 1.10.3.2.

Функцију Саветника за безбедност може да обавља руководилац предузећа, лице са другим задацима у предузећу или лице које није директно запослено у предузећу, под условом да је оно стварно у стању, да извршава задатке Саветника за безбедност.

Свако предузеће, на захтев саопштава надлежном органу или телу којег је за ту сврху одредила Уговорна Страна, идентитет свог Саветника за безбедност.

Саветник за безбедност води рачуна о томе, да се након несреће, која се десила у току транспорта или у току утовара или истовара, који је дотично предузеће обављало, а при чему је нанета штета лицима, имовини или животној средини, да се по прикупљању свих конкретних информација, припреми извештај о несрећи за руководство предузећа, и по потреби за локалне органе власти. Овај извештај о несрећи не замењује извештаје руководства предузећа, који се морају испоставити према осталим међународним или националним правним прописима.“

Саветник за безбедност мора поседовати важећи сертификат о стручној оспособљености за друмски, односно железнички или водни транспорт опасног терета, који се стиче после извршене обуке и положеног испита.

Сертификат издаје Управа за транспорт опасног терета.

У наставку је извод из закона о транспорту опасног терета који се односи на Саветника за безбедност:

"Саветник је дужан да извршава обавезе из одељка 1.8.3 ADR/RID/ADN.

Осим обавеза из става 1. овог члана, Саветник је дужан да:

1) надгледа и контролише начин на који учесници у транспорту опасног терета поступају са опасним теретом у складу са обавезама утврђеним прописима из члана 2. став 2. овог закона и другим прописима;

2) обавештава орган пословођења учесника у транспорту опасног терета о обавезама утврђеним прописима о транспорту опасног терета и о начину њиховог извршавања;

3) обучава запослене који рукују опасним теретом, у складу с прописима из члана 2. став 2. овог закона."


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт