Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Правилници

 1. Правилник o условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN
  "Службени гласник РС", бр. 41/2013 од 10.5.2013. године
 2. Правилник о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје Лиценца за стручно оспособљавање кандидата за Саветника, као и о обрасцу Лиценце
  "Службени гласник РС", бр. 55/2012 од 1.6.2012. године
 3. Правилник о садржини сертификата за возача, року важења и условима за продужење важења сертификата за возача и вођењу Регистра издатих сертификата за возача
  "Службени гласник РС", бр. 36/2013 од 19.4.2013. године
 4. Правилник о садржини сертификата о одобрењу за возило и условима под којима се издаје, односно враћа сертификат о одобрењу за возило
  "Службени гласник РС", бр. 36/2013 од 19.4.2013. године
 5. Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова полагања испита
  "Службени гласник РС", бр. 125/14 од 14.11.2014. године
 6. Правилника о обрасцу сертификата о посебним знањима у области ADN и Регистру издатих сертификата о посебним знањима у области ADN
  Службени гласник РС“ бр. 36/13,124/14 и 86/15 од 14. октобра 2015. године
 7. Правилник о обрасцу и року важења потврде о стручној оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета
  "Службени гласник РС", бр. 42/2013 од 14.5.2013. године
 8. Правилник o обрасцу годишњег извештаја Саветника, обрасцу Сертификата за Саветника, као и о обрасцу потврде о завршеном стручном оспособљавању кандидата за Саветника
  "Службени гласник РС", бр. 57/2012 од 8.6.2012. године
 9. Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета
  "Службени гласник РС",број 57/15 од 29. јуна 2015. године
 10. Правилник о условима у погледу стручне оспособљености које мора да испуњава овлашћено стручно лице које испитује посуду под притиском или цистерну за транспорт опасног терета, о обрасцу Регистра овлашћених стручних лица и о изгледу жига
  „Службени гласник РС“, број 60/13 и 78/15 од 11. септембра 2015. године
 11. Правилник о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета
  "Службени гласник РС", бр. 64/2013 од 24.7.2013.
 12. Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова Лица са сертификатом ADN
  "Службени гласник РС", бр. 64/2013 од 24.7.2013.
 13. Правилник о покретној опреми под притиском
  "Службени гласник РС“, број: 30/14 од 14.3.2014. године
 14. Правилник о мерилима за одређивање броја Саветника које мора имати учесник у транспорту опасног терета у железничком саобраћају
  "Сл.гласник РС“, бр. 74/14
 15. Правилник о условима које мора да испуњава тело које се именује за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском саобраћају
  „Сл.гласник РС“, бр. 87/14
 16. Правилник о ближим условима за издавање и одузимање именовања за оцењивање усаглашености цистерне за транспорт опасног терета и о начину прегледа и обележавања посуда кола цистернe које се користе за транспорт опасног терета у железничком саобраћају
  "Сл.гласник РС“, бр. 101/14
 17. Правилник о критеријумима по којима се класификују повреде прописа о транспорту опасног терета према категорији опасности
  "Службени гласник РС", број 108/14
 18. Правилник о начину транспорта опасног терета у друмском саобраћају
  "Службени гласник РС", број 125/14
  Прилог: Контролна листа возача PDF
 19. Правилник о начину транспорта опасног терета у водном саобраћају и обавезе учесника у транспорту опасног терета у ванредним догађајима
  "Службени гласник РС", број 125/14
  Прилог: Визуелно обележавање брода PDF
 20. Правилник о местима и ближим условима под којима може да се усидри брод ради отклањања недостатака и искључења из саобраћаја
  "Службени гласник РС", број 57/15 од 29. јуна 2015. године
 21. Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне
  „Службени гласник РС” број 75/15, од 31. августа 2015. годи
 22. Правилник о условима за издавање одобрења за транспорт опасног терета авио-превознику коме је уверење о оспособљености издао надлежни орган друге државе
  „Службени гласник РС” број 75/15, од 31. августа 2015.године
 23. Правилник о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком саобраћају, као и обавезама учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и у ванредним догађајима
  "Службени гласник РС", бр. 81/2015, од 24. септембра 2015. године
 24. Правилник о програму оспособљавања и начину провере знања запослених код учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају, као и о начину на који се поступа са документацијом о њиховом оспособљавању
  "Службени гласник РС", бр. 81/2015, од 24. септембра. 2015. године
 25. Правилник о садржини интерног плана за хитне интервенције у ранжирним станицама
  "Службени гласник РС", бр. 83/2015 од 03.10.2015. године
 26. Правилник o садржини програма стручног оспособљавања запослених на пословима у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају
  "Службени гласник РС", бр. 91/15 од 05.новембра 2015. године
 27. Правилник о условима за стручну оспособљеност и посебну оспособљеност које треба да испуни кандидат за инструктора за транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају
  "Службени гласник РС", број 93/15 од 13. новембра 2015. године
 28. Правилник о начину прегледа и обележавања посуде возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском саобраћају
  "Службени гласник РС", број 95/15 од 20. новембра 2015. године.
 29. Правилник о ближом условима за издавање и одузимање именовања телу за оцењивање усаглашености цистерне за транспорт опасног терета у друмском саобраћају
  "Службени гласник РС", број 95/15 од 20. новембра 2015. године.
 30. Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета
  "Службени гласник РС", број 12/16 од 12. фебруара 2016. године.
 31. Правилник о условима за издавање и одузимање овлашћења за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета
  "Службени гласник РС", бр. 47/2016 од 18.5.2016. године
 32. ПРАВИЛНИК о садржини и обрасцу сертификата о специјалистичком знању из области ADN и Регистру издатих сертификата о специјалистичком знању из области ADN
  "Службени гласник РС", број 66 од 5. јула 2017. године

Oстали правилници

 1. Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености
  "Сл. гласник РС бр. 25/10
 2. Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одреðеног производа у складу са глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН
 3. Правилник о списку класификованих супстанци
 4. Правилник о методама испитивања опасних својстава хемикалија
 5. Правилник о регистру хемикалија
 6. Правилник о садржају безбедносног листа

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт