Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Учесници у ТОТ-у » Обележја и ознаке на комадима за отпрему

Обележја и ознаке на комадима за отпрему

ОБЕЛЕЖЈА НА КОМАДИМА ЗА ОТПРЕМУ

Сва ADR обележја комада за отпрему морају:

(a) да буду добро видљива и читљива,

(b) да подносе атмосферске утицаје без значајног оштећења у погледу свог дејства.

Комад за отпрему треба да буде јасно и трајно обележен UN бројем терета који садржи, испред којег се налазе слова „UN“. Код неупакованих предмета обележје се ставља на предмет, његово подножје или његове уређаје за руковање, складиштење или затварање. UN број и слова „UN“ морају имати висину од најмање 12 mm, изузев на комадима за отпрему са запремином од највише 30 литара или са највећом нето масом од највише 30 kg и изузев на боцама водене запремине од највише 60 литара, код којих висина обележја мора износити најмање 6 mm, и изузев на комадима за отпрему са запремином од највише 5 литара или нето масом од највише 5 kg код којих морају бити адекватне величине. Код неупакованих предмета обележје се ставља на предмет, његово подножје или његове уређаје за руковање, складиштење или затварање.

Амбалажа за спасавање и посуда под притиском за спасавање треба додатно да буде обележена обележјем „СПАСАВАЊЕ“.

IBC (влико средство за паковање) са запремином од преко 450 литара и велика амбалажа морају имати обележја на две супротне стране.

Додатне одредбе за гасове класе 2

На посудама које могу да се допуњавају мора бити читљиво и трајно наведен:

(a) UN број и званични назив за транспорт гаса или смесе гасова одређено у скла;

За гасове који су сврстани под назив н.д.н., додатно уз UN број мора бити наведен само технички назив гаса;

За смесе гасова не мора да се наводи више од две компоненте које су меродавне за опасности;

(b) за компримоване гасове који се пуне по маси и за гасове претворене у течно стање, или максимално дозвољена маса пуњења и сопствена маса посуде, укључујући делове опреме постављене у тренутку пуњења, или укупна маса;

(c) датум (година) следећег периодичног испитивања.

Ови подаци смеју бити или утиснути, или наведени на трајној табли или ознаци причвршћеној на посуду, или на приањајућем и јасно видљивом обележју нанетом нпр. лакирањем или неким другим, једнако ефикасним поступком.

Напомена: 1. Види и 6.2.2.7 ADR

2. За посуде које се не могу допуњавати види 6.2.2.8. ADR

даље...

ОЗНАКЕ ОПАСНОСТИ НА КОМАДИМА ЗА ОТПРЕМУ

Све ознаке опасности морају да буду у облику квадрата постављеног под углом од 45° (облик дијаманта) са димензијама од најмање 100 x 100 mm. Оне морају да имају линију, која пролази паралелно са ивицом на одстојању од 5 mm. У горњој половини, линија мора да има исту боју као симбол а у доњој половини исту боју као број у доњем углу. Ознаке опасности морају да буду постављене на позадину у контрастној боји, или морају да имају или испрекидану или непрекидну спољну граничну линију. Ако то захтева величина комада за отпрему, ознаке опасности смеју да буду мањих димензија, уколико остану јасно видљиве.

Боце за гасове класе 2 могу, уколико је то потребно због њиховог облика, положаја и система причвршћивања у транспорту, да буду означене ознакама опасности чије су димензије смањене, у складу са стандардом ISO 7225:2005 „Gas cylinders - Precautionary labels“ (боце са гасом - налепницe са знаком упозорења), како би могле да буду стављене на нецилиндрични део таквих боца (грлић боце). Oзнаке опасности и обележје за материје опасне по животну средину (види 5.2.1.8.3) се смеју преклапати до мере прописане у стандарду ISO 7225:2005. Ознаке опасности за главну опасност и бројеви свих ознака опасности морају, међутим, да остану потпуно видљиви, а симболи препознатљиви.

Са изузетком ознаке опасности за подкласе 1.4, 1.5 и 1.6, класе 1, горња половина ознака опасности садржи симбол а доња половина:

(a) за класе 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 и 9 број класе;

(b) за класе 4.1, 4.2 и 4.3 број „4“;

(c) за класе 6.1 и 6.2 број „6“.

Ознаке опасности смеју да садрже текст као што је UN број или текстуални опис опасности (нпр. „запаљив“), под условом да текст не покрива или не умањује значај другим захтеваним елементима ознаке опасности.

Са изузетком подкласа 1.4, 1.5 и 1.6, код ознака опасности класе 1 у доњој половини изнад броја класе, додатно је наведен број подкласе и слово групе компатибилности материје или предмета. Код ознака опасности подкласа 1.4, 1.5 и 1.6 у горњој половини наведен је број подкласе, а у доњој половини број класе и слово групе компатибилности.

На ознакама опасности, са изузетком ознака опасности класе 7, евентуални текст у пределу испод симбола (осим броја класе) сме да обухвата само факултативне податке о врсти опасности и мерама опреза које треба предузети приликом руковања.

Симболи, текст и бројеви морају да буду добро читљиви и неизбрисиви и на свим ознакама опасности истакнути у црној боји, изузев:

(a) ознаке опасности класе 8, на којој се евентуални текст и број класе наводе у белој боји,

(b) ознака опасности са зеленом, црвеном или плавом основом код којих симбол, текст и број смеју да буду наведени у белој боји,

(c) ознака опасности класе 5.2 код које симбол сме да буде приказан у белој боји, и

(d) ознака опасности према обрасцу 2.1 постављених на боце и гасне патроне за гасове са UN бројем 1011, 1075, 1965 и 1978 код којих симбол, текст и број уз довољан контраст смеју да буду наведени у боји посуде.

Ознаке опасности морају да буду отпорне на атмосферске утицаје, без значајног оштећења у погледу њиховог дејства.

даље...


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт