Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » О нама » Надлежност

Надлежност

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе, Одсек за транспорт опасне робе обавља следеће послове:

 1. Именовање тела за оцењивање усаглашености;
 2. Издавање посебних дозвола о примени одступања у складу са ADR/RID/ADN
 3. Припрема и предлаже билатералне и мултилатералне споразуме у области ТОР
 4. Издавање потврде о испуњености услова за транспорт опасног отпада
 5. Доношење решења о признавању иностраних исправа и знакова усаглашености
 6. Пријављивање именованих тела за оцењивање усаглашености министарству привреде
 7. Евидентирање достављених сертификата о одобрењу за тип, извештаја о испитивању или сертификата о усаглашености
 8. Одобрење методе завршне контроле аеросолних распршивача
 9. Одузимање решења о именовању тела за оцењивање усаглашености уколико тело престане да испуњава неки од утврђених услова
 10. Налагање телу за оцењивање усаглашености којем је одузето решење за оцењивање усаглашености да у року од 30 дана изврши пренос документације која се односи на оцењивање усаглашености
 11. Вршење управних, техничких и других стручних послова одређених Законом о транспорту опасне робе и прописима донетим на основу тог закона
 12. Израда мреже обавезних траса за превоз опасне робе у друмском саобраћају
 13. Лоцирање и праћење возила која превозе опасну робу у друмском саобраћају
 14. Евидентирање података о саветнику за безбедност са којим је учесник у ТОР закључио уговор
 15. Евидентирање и анализирање годишњих извештаја саветника за безбедност у ТОР
 16. Издавање лиценци привредним друштвима за обуку кандидата за саветнике за безбедност у ТОР
 17. Одузимање или укидање лиценце за обуку кандидата за саветника за безбедност у ТОР
 18. Спровођење испита за саветнике за безбедност у транспорту опасне робе
 19. Издавање овлашћења привредним друштвима за обуку кандидата за возача возила за транспорт опасне робе или лица са сертификатом ADN
 20. Одузимање или укидање овлашћења за обуку кандидата за возача возила за транспорт опасне робе или лица са сертификатом ADN
 21. Спровођење испита за возаче возила за транспорт опасне робе или лица са сертификатом ADN
 22. Признавање ADR сертификата о одобрењу за возило издатог у другој држави
 23. Вођење регистра издатих ADR сертификата о одобрењу за возило
 24. Именовање тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасне робе
 25. Пријављивање надлежним органима држава чланица Европске уније све прекршаје које су починила возила регистрована или се седиште превозника налази у Европској унији
 26. Прописивање свих мера и радњи које се предузимају приликом транспорта опасне робе у друмском саобраћају
 27. Прописивање услова за места на којима се врши утовар, истовар, односно претовар опасне робе у железничком саобраћају
 28. Прописивање програма обучавања и начин на који се проверава знање запослених код учесника у транспорту опасне робе у железничком саобраћају који учествују у обављању, организовању и регулисању железничког саобраћаја, као и начин поступања са документацијом о њиховом обучавању
 29. Прописивање начина транспорта и обавезно оперативно праћење опасне робе у железничком саобраћају и поступање учесника у транспорту опасне робе у железничком саобраћају у ванредним догађајима
 30. Прописивање садржине интерног плана за хитне интервенције у ранжирним станицама, тунелима и на мостовима
 31. Прописивање поступање учесника у транспорту у унутрашњем водном саобраћају у случају ванредног догађаја, као и места и ближе услове под којима може да се усидри брод ради отклањања недостатака и искључења из пловидбе

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт