Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

Ovlašćena tela

  • Zavod za zavarivanje, ad Beograd , Grčića Milenka 67
  • Mašinski fakultet, Laboratorija CIAH, Beograd, Kralјice Marije 16
  • "INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA" CENTAR ZA MOTORE I VOZILA, Beograd, Mije Alasa 12-14

Grupa proizvoda na koje se odnosi rešenje o ovlašćivanju i obim ovlašćenja

Poslovno ime i
adresa sedišta ITOU
Proizvodi/grupa
proizvoda na koje se
odnosi rešenje o
ovlašćenju
Obim ovlašćenja
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Laboratorija CIAH, Kralјice Marije 16, Beograd tip ambalaže, odnosno
posude pod pritiskom
ili cisterne za
transport opasnog tereta
ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posuda pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta u skladu sa zahtevima Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR 2013), odelјci 6.1.5, 6.5.4, 6.5.6 i pododelјci 6.8.2.3, 6.8.2.4 i 6.8.3.4
"Institut za nuklearne nauke Vinča" - Centar za motorna vozila, Beograd, Mihajla Petrovića Alasa 12-14 tip ambalaže, odnosno
posude pod pritiskom
ili cisterne za
transport opasnog tereta
ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posuda pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta u skladu sa zahtevima Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR 2013), odelјci 6.1.5, 6.5.4, 6.5.6 i pododelјci 6.8.2.3, 6.8.2.4 i 6.8.3.4
"Zavod za zavarivanje" a.d. Beograd, Grčića Milenka 67, Beograd zavarene čelične boce
pod pritiskom, zavarene
čelične boce za TNG,
zavarena čelična
burad, bešavne čelične
boce, boce za rastvoreni
acetilen koje se koriste
u transportu opasnog
tereta
ocenjivanje usaglašenosti tipa konstrukcije za zavarene čelične boce pod pritiskom, zavarene čelične boce za TNG, zavarena čelična burad, bešavne čelične boce, boce za rastvoreni acetilen, koje se koriste u transportu opasnog tereta u skladu sa zahtevima poglavlјa 6.2. Evropskog sporazuma o mećunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR 2013) i Pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom ("Službeni glasnik RS" broj 30/14)

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt