Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

Obaveštenja

14. decembar 2017.

OBAVEŠTENjE

ISPITI ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE ZA 2018. GODINU BIĆE ODRŽANI U SLEDEĆIM TERMINIMA:

  1. 22. mart 2018. godine (četvrtak) od 10 časova;
  2. 05. jul.2018. godine (četvrtak) od 10 časova
  3. 11. oktobar 2018. godine (četvrtak) od 10 časova

Ispiti se održavaju u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3).Prijave se dostavljaju isključivo u pisanoj formi, 20 dana pre zakazanog termina.

21. septembar 2017.

OBAVEŠTENјE

ISPIT ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE biće održan 12. oktobra 2017. godine (četvrtak) od 10:00 časova i 07. decembra.2017. godine (četvrtak) od 10 časova u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3). Prijave se dostavlјaju isklјučivo u pisanoj formi, do 27.09.2017. godine.

27. april 2017.

OBAVEŠTENјE

ISPIT ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU opasne robe biće održan u četvrtak, 22. juna 2017. godine u 10:00 časova. Mesto polaganja ispita biće naknadno utvrđeno. Prijave se dostavlјaju u pisanoj formi do 05. juna 2017. godine.Na osnovu člana 5. stav 3. Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta izdaje se sledeće

O B A V E Š T E NJ E
o prijavi za polaganje ispita za
produženje roka važenja sertifikata

Uz prijavu za polaganje ispita za produženje roka važenja sertifikata za bezbednost u transportu opasnog tereta podnosi se:

  1. fotokopija važećeg sertifikata, overena ukoliko je izdat od nadležnog organa strane države;
  2. potvrda o stručnoj osposobljenosti za produženje roka važenja sertifikata;
  3. fotokopija lične karte;
  4. dokaz o uplati troškova polaganja ispita.

Prijava se podnosi na adresu Uprave u skladu sa pravilnikom i u roku navedenom uz termin za ispit.

Uprava za transport opasnog tereta

23. septembar 2013.

OBAVEŠTENJE

Pozivaju se građani Republike Srbije koji su u drugim državama stekli Sertifikat o bezbednosti u transportu opasnog tereta prema 1.8.3 ADR/RID/ADN, kao i pravna lica koja su imenovala Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, da dostave overene kopije Sertifikata i Potvrde o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta Upravi za transport opasnog tereta s obzirom da je u toku formiranje registra Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Uprava za transport opasnog tereta


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt