Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Propisi » Pravilnici

Pravilnici

 1. Pravilnik o uslovima za izdavanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN
  "Službeni glasnik RS", br. 41/2013 od 10.5.2013. godine
 2. Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje Licenca za stručno osposobljavanje kandidata za Savetnika, kao i o obrascu Licence
  "Službeni glasnik RS", br. 55/2012 od 1.6.2012. godine
 3. Pravilnik o sadržini sertifikata za vozača, roku važenja i uslovima za produženje važenja sertifikata za vozača i vođenju Registra izdatih sertifikata za vozača
  "Službeni glasnik RS", br. 36/2013 od 19.4.2013. godine
 4. Pravilnik o sadržini sertifikata o odobrenju za vozilo i uslovima pod kojima se izdaje, odnosno vraća sertifikat o odobrenju za vozilo
  "Službeni glasnik RS", br. 36/2013 od 19.4.2013. godine
 5. Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita
  "Službeni glasnik RS", br. 125/14 od 14.11.2014. godine
 6. Prаvilnik о оbrаscu sеrtifikаtа о pоsеbnim znаnjimа u оblаsti ADN i Rеgistru izdаtih sеrtifikаtа о pоsеbnim znаnjimа u оblаsti ADN
  Službеni glаsnik RS“, brој 36/13 i 124/14
 7. Pravilnik o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta
  "Službeni glasnik RS", br. 42/2013 od 14.5.2013. godine
 8. Pravilnik o obrascu godišnjeg izveštaja Savetnika, obrascu Sertifikata za Savetnika, kao i o obrascu potvrde o završenom stručnom osposobljavanju kandidata za Savetnika
  "Službeni glasnik RS", br. 57/2012 od 8.6.2012. godine
 9. Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog teretа
  "Službeni glasnik RS", brој 57/15 оd 29. јunа 2015. gоdinе
 10. Pravilnik o uslovima u pogledu stručne osposoblјenosti koje mora da ispunjava ovlašćeno stručno lice koje ispituje posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta, o obrascu Registra ovlašćenih stručnih lica i o izgledu žiga
  „Službeni glasnik RS“, broj 60/13 i 78/15 od 11. septembra 2015. godine
 11. Pravilnik o uslovima za izdavanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta
  "Službeni glasnik RS", br. 64/2013 od 24.7.2013.
 12. Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova Lica sa sertifikatom ADN
  "Službeni glasnik RS", br. 64/2013 od 24.7.2013.
 13. Pravilnik o pokretnoj opremi pod pritiskom
  "Službeni glasnik RS“, broj: 30/14 od 14.3.2014. godine
 14. Prаvilnik о mеrilimа zа оdrеđivаnjе brоја Sаvеtnikа kоје mоrа imаti učеsnik u trаnspоrtu оpаsnоg tеrеtа u žеlеzničkоm sаоbrаćајu
  "Sl.glаsnik RS“, br. 74/14
 15. Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava telo koje se imenuje za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju
  „Sl.glasnik RS“, br. 87/14
 16. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta i o načinu pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju
  "Sl.glasnik RS“, br. 101/14
 17. Pravilnik o kriterijumima po kojima se klasifikuju povrede propisa o transportu opasnog tereta prema kategoriji opasnosti
  "Službeni glasnik RS", broj 108/14
 18. Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju
  "Službeni glasnik RS", broj 125/14
  Prilog: Kontrolna lista vozača PDF
 19. Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta u vodnom saobraćaju i obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u vanrednim događajima
  "Službeni glasnik RS", broj 125/14
  Prilog: Vizuelno obeležavanje broda PDF
 20. Prаvilnik о mеstimа i bližim uslоvimа pоd kојimа mоžе dа sе usidri brоd rаdi оtklаnjаnjа nеdоstаtаkа i isklјučеnjа iz sаоbrаćаја
  "Službеni glаsnik RS", brој 57/15 оd 29. јunа 2015. gоdinе
 21. Prаvilnik о nаčinu trаnspоrtа оpаsnоg tеrеtа krоz zаštićеnе zоnе
  „Službеni glаsnik RS” brој 75/15, оd 31. аvgustа 2015. gоdi
 22. Prаvilnik о uslоvimа zа izdаvаnjе оdоbrеnjа zа trаnspоrt оpаsnоg tеrеtа аviо-prеvоzniku kоmе је uvеrеnjе о оspоsоblјеnоsti izdао nаdlеžni оrgаn drugе držаvе
  „Službеni glаsnik RS” brој 75/15, оd 31. аvgustа 2015.gоdinе
 23. Pravilnik o načinu transporta i obaveznom operativnom praćenju opasnog tereta u železničkom saobraćaju, kao i obavezama učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju i u vanrednim događajima
  "Službeni glasnik RS", br. 81/2015, od 24. septembra 2015. godine
 24. Pravilnik o programu osposoblјavanja i načinu provere znanja zaposlenih kod učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju, kao i o načinu na koji se postupa sa dokumentacijom o njihovom osposoblјavanju
  "Službeni glasnik RS", br. 81/2015, od 24. septembra. 2015. godine
 25. Pravilnik o sadržini internog plana za hitne intervencije u ranžirnim stanicama
  "Službeni glasnik RS", br. 83/2015 od 03.10.2015. godine
 26. Pravilnik o sadržini programa stručnog osposoblјavanja zaposlenih na poslovima u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju
  "Službeni glasnik RS", br. 91/15 od 05.novembra 2015. godine
 27. Pravilnik o uslovima za stručnu osposoblјenost i posebnu osposoblјenost koje treba da ispuni kandidat za instruktora za transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju
  "Službeni glasnik RS", broj 93/15 od 13. novembra 2015. godine
 28. Pravilnik o načinu pregleda i obeležavanja posude vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju
  "Službeni glasnik RS", broj 95/15 od 20. novembra 2015. godine.
 29. Pravilnik o bližom uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju
  "Službeni glasnik RS", broj 95/15 od 20. novembra 2015. godine.
 30. Pravilnik o uslovima za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta
  "Službeni glasnik RS", broj 12/16 od 12. februara 2016. godine.
 31. Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta
  "Službeni glasnik RS", br. 47/2016 od 18.5.2016. godine
 32. PRAVILNIK o sadržini i obrascu sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN
  "Službeni glasnik RS", broj 66 od 5. jula 2017. godine

Ostali pravilnici

 1. Pravilnik o načinu stavlјanja znakova usaglašenosti na proizvode, kao i upotrebi znakova usaglašenosti
  "Sl. glasnik RS br. 25/10
 2. Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odreðenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN
 3. Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci
 4. Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija
 5. Pravilnik o registru hemikalija
 6. Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt