Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Učesnici u TOT-u » Obeležja i oznake na komadima za otpremu

Obeležja i oznake na komadima za otpremu

OBELEŽJA NA KOMADIMA ZA OTPREMU

Sva ADR obeležja komada za otpremu moraju:

(a) da budu dobro vidljiva i čitljiva,

(b) da podnose atmosferske uticaje bez značajnog oštećenja u pogledu svog dejstva.

Komad za otpremu treba da bude jasno i trajno obeležen UN brojem tereta koji sadrži, ispred kojeg se nalaze slova „UN“. Kod neupakovanih predmeta obeležje se stavlja na predmet, njegovo podnožje ili njegove uređaje za rukovanje, skladištenje ili zatvaranje. UN broj i slova „UN“ moraju imati visinu od najmanje 12 mm, izuzev na komadima za otpremu sa zapreminom od najviše 30 litara ili sa najvećom neto masom od najviše 30 kg i izuzev na bocama vodene zapremine od najviše 60 litara, kod kojih visina obeležja mora iznositi najmanje 6 mm, i izuzev na komadima za otpremu sa zapreminom od najviše 5 litara ili neto masom od najviše 5 kg kod kojih moraju biti adekvatne veličine. Kod neupakovanih predmeta obeležje se stavlja na predmet, njegovo podnožje ili njegove uređaje za rukovanje, skladištenje ili zatvaranje.

Ambalaža za spasavanje i posuda pod pritiskom za spasavanje treba dodatno da bude obeležena obeležjem „SPASAVANJE“.

IBC (vliko sredstvo za pakovanje) sa zapreminom od preko 450 litara i velika ambalaža moraju imati obeležja na dve suprotne strane.

Dodatne odredbe za gasove klase 2

Na posudama koje mogu da se dopunjavaju mora biti čitljivo i trajno naveden:

(a) UN broj i zvanični naziv za transport gasa ili smese gasova određeno u skla;

Za gasove koji su svrstani pod naziv n.d.n., dodatno uz UN broj mora biti naveden samo tehnički naziv gasa;

Za smese gasova ne mora da se navodi više od dve komponente koje su merodavne za opasnosti;

(b) za komprimovane gasove koji se pune po masi i za gasove pretvorene u tečno stanje, ili maksimalno dozvoljena masa punjenja i sopstvena masa posude, uključujući delove opreme postavljene u trenutku punjenja, ili ukupna masa;

(c) datum (godina) sledećeg periodičnog ispitivanja.

Ovi podaci smeju biti ili utisnuti, ili navedeni na trajnoj tabli ili oznaci pričvršćenoj na posudu, ili na prianjajućem i jasno vidljivom obeležju nanetom npr. lakiranjem ili nekim drugim, jednako efikasnim postupkom.

Napomena: 1. Vidi i 6.2.2.7 ADR

2. Za posude koje se ne mogu dopunjavati vidi 6.2.2.8. ADR

dalje...

OZNAKE OPASNOSTI NA KOMADIMA ZA OTPREMU

Sve oznake opasnosti moraju da budu u obliku kvadrata postavljenog pod uglom od 45° (oblik dijamanta) sa dimenzijama od najmanje 100 x 100 mm. One moraju da imaju liniju, koja prolazi paralelno sa ivicom na odstojanju od 5 mm. U gornjoj polovini, linija mora da ima istu boju kao simbol a u donjoj polovini istu boju kao broj u donjem uglu. Oznake opasnosti moraju da budu postavljene na pozadinu u kontrastnoj boji, ili moraju da imaju ili isprekidanu ili neprekidnu spoljnu graničnu liniju. Ako to zahteva veličina komada za otpremu, oznake opasnosti smeju da budu manjih dimenzija, ukoliko ostanu jasno vidljive.

Boce za gasove klase 2 mogu, ukoliko je to potrebno zbog njihovog oblika, položaja i sistema pričvršćivanja u transportu, da budu označene oznakama opasnosti čije su dimenzije smanjene, u skladu sa standardom ISO 7225:2005 „Gas cylinders - Precautionary labels“ (boce sa gasom - nalepnice sa znakom upozorenja), kako bi mogle da budu stavljene na necilindrični deo takvih boca (grlić boce). Oznake opasnosti i obeležje za materije opasne po životnu sredinu (vidi 5.2.1.8.3) se smeju preklapati do mere propisane u standardu ISO 7225:2005. Oznake opasnosti za glavnu opasnost i brojevi svih oznaka opasnosti moraju, međutim, da ostanu potpuno vidljivi, a simboli prepoznatljivi.

Sa izuzetkom oznake opasnosti za podklase 1.4, 1.5 i 1.6, klase 1, gornja polovina oznaka opasnosti sadrži simbol a donja polovina:

(a) za klase 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 i 9 broj klase;

(b) za klase 4.1, 4.2 i 4.3 broj „4“;

(c) za klase 6.1 i 6.2 broj „6“.

Oznake opasnosti smeju da sadrže tekst kao što je UN broj ili tekstualni opis opasnosti (npr. „zapaljiv“), pod uslovom da tekst ne pokriva ili ne umanjuje značaj drugim zahtevanim elementima oznake opasnosti.

Sa izuzetkom podklasa 1.4, 1.5 i 1.6, kod oznaka opasnosti klase 1 u donjoj polovini iznad broja klase, dodatno je naveden broj podklase i slovo grupe kompatibilnosti materije ili predmeta. Kod oznaka opasnosti podklasa 1.4, 1.5 i 1.6 u gornjoj polovini naveden je broj podklase, a u donjoj polovini broj klase i slovo grupe kompatibilnosti.

Na oznakama opasnosti, sa izuzetkom oznaka opasnosti klase 7, eventualni tekst u predelu ispod simbola (osim broja klase) sme da obuhvata samo fakultativne podatke o vrsti opasnosti i merama opreza koje treba preduzeti prilikom rukovanja.

Simboli, tekst i brojevi moraju da budu dobro čitljivi i neizbrisivi i na svim oznakama opasnosti istaknuti u crnoj boji, izuzev:

(a) oznake opasnosti klase 8, na kojoj se eventualni tekst i broj klase navode u beloj boji,

(b) oznaka opasnosti sa zelenom, crvenom ili plavom osnovom kod kojih simbol, tekst i broj smeju da budu navedeni u beloj boji,

(c) oznaka opasnosti klase 5.2 kod koje simbol sme da bude prikazan u beloj boji, i

(d) oznaka opasnosti prema obrascu 2.1 postavljenih na boce i gasne patrone za gasove sa UN brojem 1011, 1075, 1965 i 1978 kod kojih simbol, tekst i broj uz dovoljan kontrast smeju da budu navedeni u boji posude.

Oznake opasnosti moraju da budu otporne na atmosferske uticaje, bez značajnog oštećenja u pogledu njihovog dejstva.

dalje...


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt