Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » O nama » Misija, vizija i cilјevi

Misija, vizija i cilјevi

MISIJA

Sistem TOR permanentno omogućava bezbedno, sigurno i ekološki održivo upravlјanje za efikasno i ekonomično zadovolјavanje potreba građana i privrede RS u oblasti TOR.Naša misija je povećanje bezbednosti i sigurnosti u oblasti transporta opasne robe kroz sprovođenje Zakona o transportu opasne robe u skladu sa propisanim međunarodnim ugovorima i podzakonskim propisima. Ovo podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • priprema i objavlјivanje tehničkih propisa koji su u sastavu međunarodnih ugovora,
 • donošenje predviđenih podzakonskih akata,
 • izdavanje ovlašćenja i imenovanja kontrolnim telima za ocenjivanje usaglašenosti ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom i/ili cisterne za transport opasnog tereta,
 • provera znanja lica koja aktivno učestvuju u transportu opasne robe,
 • priznavanje inostranih isprava o usaglašenosti,
 • davanje mišlјenja o primeni zakona i drugih akata,
 • razmatranje stručnih pitanja iz oblasti transporta opasne robe,

VIZIJA

Sistem TOR u RS će karakterisati potpuno zaokružen proces u pružanju ove vrste usluga visokog rizika. Učesnici u TOR, koji se odvija na teritoriji RS će imati najkvalitetnije administrativne i tržišne poslovne uslove na Balkanu i šire.

CILjEVI

 • povećanje bezbednosti u transportu opasnog robe kako bi se smanjio rizik nastanka vanrednog događaja,
 • zaokruživanje pravnog sistema kroz donošenje Zakona o transportu opasne robe,
 • proširiti krug znanja lica koja se aktivno bave transportom opasne robe kroz efikasnu organizaciju provere znanja,
 • uređivanje potvrđenih sporazuma i njihova primena,
 • aktivno učešće predstavnika MGSI u radnoj grupi za transport opasnog robe pri Ekonomskoj komisiji za Evropu,
 • učešće predstavnika MGSI u Bilateralnom skriningu i drugim aktivnostima u vezi pridruživanja Republike Srbije EU,
 • usaglašavanje Zakona i propisa Republike Srbije sa pravnim propisima EU,
 • dostavlјanje podataka međunarodnim institucijama o imenovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom,
 • kontrola imenovanih tela koja vrše pregled vozila za transport opasne robe,
 • praćenje ispunjenosti tehničkih standarda za vozila,
 • kontrola ovlašćenih lica i imenovanih tela koja vrše pregled posuda pod pritiskom radi postizanja veće sigurnosti,
 • kontrola imenovanih tela koja vrše ispitivanje i kontrolisanje ostale ambalaže
 • kontrola primene odgovarajuće ambalaže u transportu opasne robe,
 • obezbeđenje centralne obrade podataka kroz primenu odgovarajućih softvera i aplikacija
 • vođenje registara i to:
  - registar vozača vozila u transportu opasne robe;
  - registar tela za ocenjivanje usaglašenosti;
  - registar Centara za obuku vozača ADR vozila;
  - registar izdatih sertifikata o odobrenju za vozilo;
  - registar savetnika za bezbednost u transportu opasne robe;
  - registar izdatih odobrenja tipa ambalaže, posude pod pritiskom odnosno cisterne;
  - registar priznatih inostranih isprava o usaglašenosti,

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt