Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Учесници у ТОТ-у » Дозволе за транспорт опасне робе

Дозволе за транспорт опасне робе

Обавештење

Дозвола за транспорт

Члан 7.

(1) Транспорт опасне робе која је сврстана у Класу 1 ADR/ RID/ ADN (експлозивне материје и предмети), Класу 7 ADR/ RID/ ADN (радиоактивне материје), као и транспорт опасног отпада који је окарактерисан и класификован у опасну материју која се налази на списку опасних роба у ADR/ RID/ ADN, може да врши превозник након прибављања дозволе за транспорт, ако су испуњени услови прописани ADR/ RID/ ADN, овим законом и законом којим се уређује управљање отпадом или законом којим се уређује заштита од јонизујућих зрачења и нуклеарна сигурност.

(2) Дозволу за транспорт из става 1. овог члана за Класу 1 ADR/ RID/ ADN која се обавља у међународном транспорту, издаје министарство надлежно за унутрашње послове.

(3) Дозволу за транспорт из става 1. овог члана за Класу 1 ADR/ RID/ ADN која се у целости обавља у унутрашњем транспорту, издаје министарство надлежно за унутрашње послове.

(4) Дозволу за транспорт из става 1. овог члана за Класу 7 ADR/ RID/ ADN издаје орган надлежан за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност.

(5) Дозвола за транспорт опасног отпада из става 1. овог члана који је окарактерисан и класификован у опасну материју која се налази на списку опасних роба у ADR/ RID/ ADN, издаје се у складу са законом којим се уређује управљање отпадом, а на основу потврде о испуњености услова прописаних овим законом коју издаје министарство.

(6) Министарство издаје потврду из става 5. овог члана на захтев министарства надлежног за заштиту животне средине.

(7) Решење о издавању дозволе за транспорт опасне робе је акт који се издаје за сваки појединачни транспорт у случајевима утврђеним ADR/ RID/ ADN.

(8) Решење о издавању вишекратне дозволе за транспорт на територији Републике Србије издаје се са роком важења до шест месеци уколико се привредно друштво, друго правно лице или предузетник бави делатношћу у вези с коришћењем експлозивних материја и предмета, радиоактивних материјала или опасног отпада на територији Републике Србије, а транспорт обавља сопственим возилом.

(9) У поступку издавања дозволе из става 1. овог члана за опасне робе које припадају Класи 1 ADR/ RID/ ADN које су истовремено и наоружање, војна опрема или роба двоструке намене, потребно је прибавити и сагласност министарства надлежног за послове одбране.

(10) Решење којим се одлучује о издавању дозволе за транспорт опасне робе је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

(11) Подносилац захтева за издавање решења о издавању дозволе за транспорт опасне робе сноси трошкове плаћања републичке административне таксе.

Члан 8.

(1) Дозвола за транспорт из члана 7. овог закона издаје се на захтев пошиљаоца или примаоца, односно организатора транспорта, и мора да садржи:

  • 1) податке о произвођачу, пошиљаоцу, превознику и примаоцу;
  • 2) UN број опасне робе, као и податке и потврде прописане у ADR/ RID/ ADN;
  • 3) податке о врсти, количини, хемијском и физичком саставу опасне робе, као и врсти амбалаже, односно покретне опреме под притиском или цистерне за транспорт опасне робе;
  • 4) навођење трасе кретања (itinerar);
  • 5) навођење места утовара и истовара;
  • 6) време почетка и предвиђено време завршетка транспорта;
  • 7) податке о превозном средству, као и о возачу за транспорт опасне робе у друмском саобраћају;
  • 8) време и место предвиђено за одмор;
  • 9) одобрење надлежног органа суседне државе на основу кога се одобрава увоз или транзит;
  • 10) назив улазног и излазног граничног прелаза.

(2) Уз захтев за издавање дозволе за транспорт радиоактивних материјала прилаже се и лиценца за обављање одговарајуће радијационе делатности издата од стране органа надлежног за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије у складу са прописима којима се уређује заштита од јонизујућих зрачења.

(3) Када се подноси захтев за издавање вишекратне дозволе за транспорт из члана 7. став 8. овог закона, није потребно да се наводе подаци из става 1. тач. 9) и 10) овог члана.

(4) Подносилац захтева коме је издата дозвола за вишекратни транспорт на територији Републике Србије дужан је да, ако се измене услови наведени у решењу, без одлагања обавести о томе надлежни орган који је издао дозволу.

(5) Издавалац дозволе за транспорт може да одреди додатне услове за транспорт или посебне мере безбедности, ако процени да су неопходни у циљу заштите људи, животне средине или ствари, односно заштите транспорта од неовлашћених лица.

(6) Трошкове који се односе на испуњавање додатних услова, односно посебних мера безбедности сноси подносилац захтева за издавање дозволе за транспорт.

(7) Подносилац захтева коме је издата дозвола за транспорт опасне робе дужан је да најмање 24 часа пре започињања транспорта обавести о томе орган који му је издао дозволу, односно орган који је одређен у дозволи.

(8) Обавештење из става 7. овог члана обавезно мора да садржи: број решења надлежног органа на основу којег је издата дозвола, UN број и назив робе, време почетка транспорта, трасу кретања, време и место предвиђено за одмор, предвиђено време завршетка транспорта, место истовара, регистарски број возила.

(9) Министар надлежан за унутрашње послове прописује посебне мере безбедности у транспорту опасне робе са повећаним безбедносним ризицима.


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт